Translations < Polish < Gravatar < GlotPress

Temat: Komunikaty MZ projekt na 2010 rok
Na stronie MZ ogłoszono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, który ma obowiązywać od stycznia 2010 roku. Projekt Na szybko pierwsze wnioski: - identyfikatorem noworodka ponownie będzie PESEL opiekuna - duże zmiany w POZ, już wszystkie świadczenia lekarza będą wysyłane komunikatem SWIAD, a nie w formie zbiorczej (także patronaże, bilanse, szczepienia) - obowiązek ewidencjonowania przepustek w hospitalizacji - zmiany w kolejkach oczekujących - obowiązek oznaczania świadczeń udzielanych kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu. Można zatem spodziewać się w połowie grudnia nowego zarządzenia Prezesa NFZ z komunikatami XML - ciekawe czy będzie wprowadzona weryfikacja świadczeń w I fazie. Na pewno będzie aktualizacja Zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ (POZ). Potem przystosowanie oprogramowania do nowych wymagań, a styczeń, jak nakazuje świecka tradycja, będzie przeznaczony na testowanie w praktyce nowych rozwiązań.
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=6399Temat: Komunikaty MZ projekt na 2010 rok
OF tak zeby status dodatkowej podstawy ubezpieczenia dla ciazy/porodu/pologu dzialal wszedzie a nie tylko w STM (w AOS w ginekologii juz np nie dziala i to czy nalezy sie wiecej porad kompleksowych jest sprawdzane na podstawie ICD10 ..) Można zatem spodziewać się w połowie grudnia nowego zarządzenia Prezesa NFZ z komunikatami XML - ciekawe czy będzie wprowadzona weryfikacja świadczeń w I fazie. Na pewno będzie aktualizacja Zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ (POZ). Potem przystosowanie oprogramowania do nowych wymagań, a styczeń, jak nakazuje świecka tradycja,  będzie przeznaczony na testowanie w praktyce nowych rozwiązań. czyli bedzie ciekawie...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=6399


Temat: Ułatwienia rozliczeń z NFZ Pseudo
Mimo, że na początku oponowałem takiemu rozwiązaniu (gdyż zapomniałem, że tam nie ma "limitów"), muszę przyznać rację logicznego rozumowaniu nad tą kwestią w ramach całości rozliczeń świadczeniodawcy z NFZ i słuszności tej decyzji kierownictwa LOW NFZ. Czyli zgodnie z umową świadczenia rozliczone muszą zostać do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli tak, to zgodnie z zaproponowanym przez Podkarpacki OW rozwiązaniem nie ma możliwości rozliczenia takich świadczeń w ogóle! Odpowiedź Darku czy to jest logiczne z punktu widzenia LOW NFZ? Witam To mam pytanie - czy na pewno dana osoba musi być ... wystęouje w Dolnośląskim OW NFZ ? Bo czasami jest dużo krzyku - a faktycznie tylko krzyku, bo brak merytorycznego uzasadnienia. A jeszcze mała dygresja natury medycznej, a czemu kobiety w ciąży nie były już objęte w tym okresie opieką przedporodową edukacyjną ? Czyżby profilaktyka edukacyjna zapisana w zarządzeniach Prezesa NFZ nie była realizowana ? Bo opieka patronażowa nad nowordkiem i kobietą po ... patronażowej tą informację przekażą położnej). Czyli na pierwszej wizycie jest brana deklaracja na noworodka (matka najczęściej już jest obięta opieką - od 26 tygodnia ciąży). I jeśli faktycznie wystęouje problem z...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=6847


Temat: Becikowe i... brzuszkowe
" />Płacz na becikowym 5.08.2008 Zmiana prawa: jedynie matki, które co najmniej od 10 tygodnia ciąży pozostawały pod opieką lekarską, nabędą od przyszłego roku prawo do becikowego. Zmianę zasad udzielania becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego po urodzeniu dziecka przewidują dwa projekty nowelizacji kodeksu pracy: rządowy i poselski. Oba rozszerzają też krąg uprawnionych do pobierania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego. Zgodnie z projektami zarówno becikowe, jak i zapomoga z tytułu urodzenia dziecka zostaną wypłacone, gdy matka co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu będzie pozostawać pod opieką lekarską. Zapomoga wynosi 1 tys. zł i przysługuje wszystkim rodzicom z tytułu urodzenia dziecka. Do dodatku (1 tys. zł) mają prawo rodzice i opiekunowie uprawnieni do zasiłku rodzinnego, których dochód netto nie przekracza 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie (583 zł, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne). Rodzice, aby mieć prawo do tych świadczeń, będą musieli przedstawić zaświadczenie wystawione przez lekarza, pod którego opieką pozostawała matka, albo kartę ciąży. W opinii Joanny Kluzik-Rostkowskiej, byłej minister pracy i polityki społecznej, zwiększy to liczbę kobiet w ciąży pozostających pod opieką lekarską. Dzięki temu zmniejszy się odsetek niemowląt z niską masą urodzeniową i zostanie ograniczona ich śmiertelność. - To rozwiązanie powinno być powiązane z powszechnym informowaniem kobiet na jakie świadczenia medyczne mogą liczyć w ciąży - uważa Urszula Kubicka-Kraszyńska z Fundacji Rodzić po Ludzku. Obecnie, jak wynika z badań, tylko co dwunasta kobieta w ciąży ma lekarza prowadzącego ciążę i poddaje się regularnie badaniom. Z kolei, w opinii lekarzy, obecnie na wizytę u ginekologa, opłaconą przez NFZ, trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Propozycje rządu i posłów przewidują ponadto, że kobiety otrzymujące dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=1578


Temat: Karmienie piersią a zmiejszenie czasu pracy
przez pracownicę gwarantowanego prawem czasu na karmienie poprzez późniejsze rozpoczynanie pracy czy też odpowiednio wcześniejsze jej kończenie. Oczywiście przyjęcie takiego rozwiązania wymaga wniosku zainteresowanej pracownicy i nie może być wynikiem jednostronnej...
Źródło: forum.klubmam.com/viewtopic.php?t=318


Temat: Zmiana stanowisa pracy??? POMOCY!!!!!!!!!!!!!
pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. § 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ad. 4. ... dla bezrobotnych będzie Ci przysługiwał. Pozdrawiam i życze pomyślnego rozwiązania obecnych problemów i w przyszłości ;-)))
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=28793


Temat: Co oprócz funkcji nocny stróż?
ja bym widział pomysł na mieszane skuteczne mechanizmy rynkowe i dość mocno ustalone reguły gry przez państwo. Państwo ustala dwa koszyki świadczeń Ujdzie i Bez_Znieczulenia Ujdzie - minimalny pakiet usług medycznych ... ostatnich latach wydały na leczenie, a ile na marketing. (by ułatwić porównanie) Do tego lekka dopłata państwa do ubezpieczenia dla niepełnosprawnych czy kobiet w ciąży. Zabezpiecza z grubsza interesy pacjentów/zakładów ubezpieczeniowych/podatników? 3.1) Alternatywne rozwiązanie - obywatel ubezpiecza się sam, acz jeśli stawka przekroczy jakąś wartość progową, a nie będzie to jego wina to państwo dorzuca np. 80% kwoty ponad tą wartość. Wada:...
Źródło: kzm.org.pl/viewtopic.php?t=402


Temat: STARSZY ASYSTENT SĘDZIEGO
... art.11a ust. 6. Przepis ma charakter ochronny i stanowi, że : Niedopuszczalne jest delegowanie, bez zgody zainteresowanego, do sądu, prokuratury lub Ministerstwa Sprawiedliwości, mającego siedzibę w innej miejscowości, kobiety w ciąży...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=449


Temat: Zalecenia Dla Położnej Zbiór przepisów
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Dział Promocji Zdrowia, Nadzoru Świadczeń Medycznych i Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej <h3 style="margin-right: -41.4pt;" ZBIÓR PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH POŁOŻNE RODZINNE</h3 <h4 style="" Łódź, 2010</h4 Opracowano w oparciu o: ... z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego. (Dz. U. Nr 210, poz.1539, 1540) 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. (Dz. U. 09.139.1139) 7. Informacja o warunkach zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Zarządzenie Nr 72/2009/ DSOZ z dnia 03 listopada 2009 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 1. Położna rodzinna sprawuje opiekę nad : - kobietą ciężarną - położnicą - noworodkiem - kobietą chorą ginekologicznie 2. Położna rodzinna obejmuje poradnictwem również rodzinę kobiety w zakresie promocji zdrowia, planowania rodziny oraz profilaktyki schorzeń mających wpływ na stan zdrowia potomstwa. ... tygodni od dnia porodu. 4. Opieką środowiskową należy objąć wszystkie kobiety ciężarne zdeklarowane do położnej. Podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży począwszy od 26 tyg. ciąży do terminu rozwiązania jest opracowany przez położną plan edukacji przedporodowej stanowiący integralną część dokumentacji medycznej pacjentek oraz wszystkie kobiety chore ginekologicznie/onkologicznie niezdolne do samoopieki i samopielęgnacji. Wizyty realizowane są przez położną na podstawie skierowania. Zakres opieki środowiskowej nad kobietą ciężarną lub chorą ginekologicznie położna określa na podstawie wywiadu środowiskowego. 5. Świadczenia z zakresu badań przesiewowych, promocji zdrowia i profilaktyki realizowanej przez położną rodzinną określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U.09.139.1133) 6. Położna rodzinna posiada neseser położnej wyposażony zgodnie z Informacją o Warunkach Zawarcia Umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Załącznik do zarządzenia Nr 72/2009 z dnia 03 listopada 2009 r. Prezesa NFZ. 7. Głównym celem działań położnej rodzinnej jest przygotowanie kobiety i jej rodziny do właściwego postępowania w przypadku ciąży, stanów chorobowych oraz sprawowania właściwej opieki nad noworodkiem. 8. Miernikiem jakości opieki sprawowanej przez położną rodzinną jest samopoczucie podopiecznych, zasób wiedzy i praktycznych umiejętności ... - Karta indywidualnej pielęgnacji położnicy - Karta indywidualnej pielęgnacji noworodka - Karta indywidualnej pielęgnacji kobiety ciężarnej - Karta indywidualnej pielęgnacji kobiety chorej ginekologicznie Dokumentacja noworodka powinna znajdować się we właściwej poradni POZ i powinna być częścią dokumentacji medycznej dziecka. Dokumentacja położnicy, kobiety ciężarnej i kobiety chorej ginekologicznie, powinna znajdować się we właściwej poradni POZ i powinna być częścią dokumentacji medycznej pacjentki. 12. ... rozpoznane problemy zdrowotne i pielęgnacyjne - działania podjęte przez położną - zalecenia udzielone kobiecie - ocena skuteczności postępowania 13. Po odbyciu ostatniej wizyty patronażowej u położnicy i dziecka położna rodzinna powinna...
Źródło: forum.nfz-wroclaw.pl/index.php?showtopic=7196


Temat: Becikowe a adopcja
" />„… Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej, zakłada zwiększenie z 500 do 1000 złotych jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka . Ale zasiłek taki miałby być wypłacany jedynie kobietom uprawnionym do otrzymywania świadczeń rodzinnych. Rząd pracuje także nad nowelizacją Kodeksu pracy – chce wydłużyć urlop macierzyński. Tymczasem Liga Polskich Rodzin uprzedziła rząd i złożyła własny projekt ustawy. LPR zaproponowała wypłacanie „becikowego" w wysokości 1000 złotych dla każdej kobiety, bez względu na dochody. Projekt LPR był dziś przedmiotem burzliwej dyskusji w Sejmie. Zdecydowanie przeciwni byli posłowie ... działanie powierzchowne i pozorne. Ostatecznie projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej oraz Rodziny i Praw Kobiet…” „…Liga proponuje "becikową" zapomogę na każde narodzone dziecko, ale chce też utrzymać dzisiejszy dodatek za ... wczoraj, że w komisjach PiS będzie za takim rozwiązaniem. Wczoraj w czasie drugiego czytania debata nad "becikowym" była burzliwa. Marszałek Sejmu Marek Jurek musiał kilkakrotnie interweniować. Przypominał np., że do przemawiającego ... matka w ciąży musi się dobrze odżywiać. - Czy pan chce dawać kapitalistom? - zwróciła się do Leppera Jaruga-Nowacka. I ona, i Sławomir Piechota z PO nazywali projekt Ligi prawem pisanym ... porodowy. Z tą różnicą, że wyższy i wypłacany wszystkim. Przynajmniej tak jest w projekcie. Grubą przesadą jest dla mnie łączenie tego proponowanego zasiłku z adopcją, tak w prostej linii. Nie wydaje mi się, że masa kobiet dla tysiąca złotych najpierw zajdzie w ciąże, będzie w niej 9 miesięcy, a potem porzuci dziecko i zainkasuje to fatalne becikowe. Nie dajmy się zwariować!!!
Źródło: nasz-bocian.pl/phpbbforum/viewtopic.php?t=32155